• tel: +420 604 767 793 tel: +420 558 330 050
  • hotel-kozubova@seznam.cz

GDPR

<<zpět na ubytování

Informace o zpracování osobních údajů

ubytovaných – hostů Horského hotelu Kozubová

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“)

Správcem osobních údajů je:

Horský hotel Kozubová s.r.o., IČ 06117961

se sídlem Domažlická 360/20, Heřmanice, 713 00 Ostrava

provozovna – 739 81, Milíkov ev. č. 28

zastoupena: Bc. Zuzana Varcopová, jednatel

558330050, hotel-kozubova@seznam.cz

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:

Ubytovatel je oprávněn i bez souhlasu ubytovaného jako subjektu údajů zpracovat jeho osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s ubytovaným a pro uzavření a plnění smlouvy, a to již v případě poptávky, kdy ke komunikaci s ubytovaným nebo objednatelem ubytovatel potřebuje údaje jako je např. jméno a příjmení, datum narození a adresa pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce jako ubytovatel má dále oprávněný zájem provádět přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel je povinen umožnit subjektu údajů se kdykoliv se z odběru e-mailových obchodních sdělení odhlásit.

Podle § 3 zákona o místních poplatcích je správce jako ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, včetně důvodu, pro které nebyl vybrán poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Podle § 100 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR je správce jako ubytovatel vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole. Do domovní knihy se zapisují osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má a podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osobní údaje správce získává od objednatele ubytování nebo od ubytovaných a jejich zákonných zástupců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností správce a bez jejich poskytnutí není možné poskytnout ubytovací službu. Osobní údaje budou u správce uloženy pod dobu trvání právního důvodu pro jejich zpracování, nestanoví-li zákon lhůtu delší.

Ubytovaný jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se ubytovaný jako subjekt údajů obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tento dokument je účinný od 25. května 2018.

Plné znění>> https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/

Navštivte FB - Horský Hotel Kozubova